Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

      

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską będzie profesjonalnym centrum informacyjnym i badawczym dotyczącym archiwów, bibliotek i kolekcji, prywatnych i publicznych, w kraju i za granicą, dokumentujących dzieła, postacie i instytucje literatury polskiej po 1939 roku. Szczególną uwagę poświęci Instytut niezależnym autorom i instytucjom w kraju i na emigracji w pojałtańskiej sytuacji Polski i Europy (1945-1989).

Powstanie Instytutu jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim w perspektywie zjednoczonej Europy pozostaje dziedzictwo literackie i intelektualne Polski ostatniego półwiecza. Odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest konieczność nowych definicji tego dziedzictwa.

Dwie postacie poezji polskiej XX wieku Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert, objęte będą pełną dokumentacją i informacją.

Jednym z zadań Instytutu będzie zbudowanie trwałej współpracy z Beinecke Library Uniwersytetu Yale (USA), w której zbiorach znajdują się archiwa Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Wata i K. A. Jeleńskiego.

Więzi trwałej współpracy dotyczyć będą również Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte, jednego z najważniejszych dla kultury polskiej drugiej połowy XX wieku archiwów literackich i historycznych.

Instytut Crocego w Neapolu przechowujący archiwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, archiwa Jerzego Stempowskiego w Bernie w Szwajcarii, archiwa Józefa Wittlina w Harvardzie (USA), archiwa Zygmunta Haupta w Stanford (USA), prywatne archiwa literackie w Argentynie dotyczące Witolda Gombrowicza, archiwa Józefa Czapskiego, Tymona Terleckiego w Oxfordzie to przykładowo niektóre z kwerend archiwistycznych i źródeł budowania bazy danych przez Instytut.

Podobna kwerenda dotyczyłaby ważnych postaci dla historii intelektualnej i literackiej w kraju, takich jak na przykład Paweł Hertz, Henryk Krzeczkowski, Zygmunt Mycielski, Jan Józef Lipski, Stefan Kisielewski, a także obejmowałaby współpracę z archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie.

Każdy z tych zespołów archiwalnych jest odrębnym problemem prawnym, archiwistycznym i merytorycznym.

Instytut kontynuowałby inwentarz i opracowanie archiwum Herberta, a także archiwum Czesława Miłosza w Krakowie.

Instytut prowadziłby działalność wydawniczą dotyczącą źródłowych edycji, przewodników, bibliografii i katalogów archiwów, na przykład: bibliografia międzynarodowa Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, inwentarz archiwów Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza w Beinecke Library, inwentarz archiwów Czesława Miłosza w Maisons Laffitte...

Instytut pilotowałby i finansował źródłowe przedsięwzięcia edytorskie dotyczące literatury i historii intelektualnej drugiej połowy XX wieku, na przykład korespondencję Marii Dąbrowskiej z Jerzym Stempowskim, "Dzienniki" Józefa Czapskiego, "Archiwum Kultury"...

Instytut byłby organizatorem kolokwiów, seminariów i konferencji dotyczących literatury polskiej drugiej połowy XX wieku w perspektywie europejskiej.

Instytut współpracowałby ściśle z Instytutem Historii, Instytutem Sztuki i Instytutem Badań Literackich PAN, z Biblioteką Narodową, Biblioteką Czartoryskich, Ossolineum, a także z Archiwum Emigracji przy UMK w Toruniu, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, z Ośrodkiem "Karta", Ośrodkiem "Pogranicze" i "Borrusia", z Instytutem Książki i Instytutem im. Adama Mickiewicza.

Szczególnym zainteresowaniem Instytutu, jego projektów badawczych i dokumentacyjnych cieszyłby się światowy fenomen poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Tytułowe dzieła i postaci Miłosza, Herberta i innych, ich miejsce w żywej tradycji poezji nowoczesnej, intelektualny i poetycki wymiar ich dzieła oraz jego miejsce w historii inteligencji i literatury polskiej oraz europejskiej.

Perspektywy, które określają zadania Instytutu mają charakter "międzyresortowy". Przy Instytucie powołana zostanie kompetentna merytorycznie Rada Naukowa.

Piotr Kłoczowski, Kurator Instytutu
Listopad 2005

Statystyki zapewnia system statystyki www stat24